Rewizor nexo

Cena: 1199,00 zł Netto
Wersja 9.2.2

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

 

Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą.

Rewizor nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego główne zalety programu

 

Najważniejsze możliwości Rewizora nexo:

 • płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;
 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany;
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.

Plan kont

 • Elastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi: płynne przejście z okresu rozliczeń uproszczonej księgowości z zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w Rachmistrzu nexo, możliwość przeniesienia ustawień z innego okresu.
 • Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - wstępne/ostateczne otwarcie i wstępne/ostateczne zamknięcie ksiąg. Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”.
 • Rozbudowana obsługa planu kont - możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, podłączanie kartotek księgowych.
 • Konto może posiadać stałą lub zmienną długość numerów analityki.
 • Instancjonowanie kont usprawniające obsługę dużej liczby kont analitycznych powstających przy stosowaniu złożonych planów kont z wykorzystaniem rozbudowanych kartotek.
 • Obsługa kont pozabilansowych, określanie kont specjalnych (wynik finansowy, koszty sprzedanych produktów) wpływających na wyliczanie sprawozdań.
 • Automatyczne tworzenie kont kartotekowych (na bazie elementów kartotek księgowych).
 • Określanie kont przeciwstawnych podpowiadanych podczas dekretacji dokumentów.

Kartoteki księgowe

 • Kartoteki wzorcowe, na podstawie których można definiować nowe kartoteki.
 • Konto może posiadać stałą lub zmienną długość numerów analityki.
 • Możliwe jest definiowanie kartotek księgowych opartych o tę samą kartotekę wykorzystywaną w systemie (dzięki temu np. kontrahent może posiadać wiele różnych analityk).
 • Synchronizowanie numerów analityk między różnymi kartotekami opartymi o ten sam wzorzec, kopiowanie numerów z kartoteki księgowej z innego okresu obrachunkowego.

Księgi rachunkowe

 • Księgowość w InsERT nexo stanowi spójną całość - możliwe jest płynne przejście między różnymi formami księgowości z zachowaniem wszelkich danych kartotekowych, ewidencyjnych oraz dokumentów źródłowych.
 • Dekretacja nie wymaga określania typu relacji w grupie – system sam ją wyznacza.
 • Zapisy księgowe podzielone na stany odzwierciedlające etapy pracy (zapis w stanie roboczym, zapis w końcowej postaci wymagający weryfikacji, zapis zaksięgowany).
 • Podziału zapisów księgowych na dekrety i polecenia księgowania oraz znakowanie etapu pracy nad okresem obrachunkowym poprzez wstępne i ostateczne otwarcie bądź zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 • Dla dowodów księgowych ujawnionych po rozliczeniu okresu obrachunkowego przeznaczono tzw. „13. miesiąc”.
 • Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu).
 • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT).

Dekretacja

 • Dekretowanie intuicyjne - podział dokumentów księgowych na dekrety i polecenia księgowania.
 • Zaawansowany moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów, z jego poziomu można dokonać własnego opisu księgowego do wykorzystania w automatycznej dekretacji wg schematów.
 • Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
 • Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plików.
 • Możliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GT.
 • Wsparcie dekretacji poprzez wykorzystanie pieczęci księgowych, generowanie zapisów VAT, prowadzenie kont rozrachunkowych, obsługę dekretów walutowych.

Schematy dekretacji

 • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT).
 • Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, różne rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych.
 • Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków).
 • Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K/7D i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie lub kwartalnie).
 • Zapisy VAT można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony).

Środki trwałe

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji związanych z nimi.
 • Możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych

Umowy i płace

 • Podstawowa obsługa umów i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS.
 • Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001.

Ewidencje pomocnicze

 • Ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form księgowości.
 • Ewidencja pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli oraz motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowym.
 • Obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg rachunkowych.
 • Możliwość zaewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika do celów służbowych.
 • Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z podatkiem.
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
 • Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.

Kasa

 • Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).
 • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
 • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu.

Bank

 • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Bankowość elektroniczna offline i online.
 • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.

Rozliczenia

 • Rozliczenia waluta obca – PLN.
 • Kompensaty rozrachunków.

Rozrachunki

 • Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
 • Dodatkowe tryby w schematach importu: tryb „podłącz lub przerwij import” i „podłącz lub rozlicz i powiel”.

Konfiguracja

 • Możliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji.

 

Plany amortyzacji
Plany amortyzacji
Deklaracje skarbowe – zaliczka miesięczna PIT
Deklaracje skarbowe – zaliczka miesięczna PIT
Dekretacja dokumentów – obraz księgowy
Dekretacja dokumentów – obraz księgowy
Dokumenty księgowe
Dokumenty księgowe
Ewidencja VAT zakupu
Ewidencja VAT zakupu
Klienci
Klienci
Operacje kasowe
Operacje kasowe
Plan kontnt
Plan kontnt
Previous Next Play Pause
Plany amortyzacji Plany amortyzacji
Deklaracje skarbowe – zaliczka miesięczna PIT Deklaracje skarbowe – zaliczka miesięczna PIT
Dekretacja dokumentów – obraz księgowy Dekretacja dokumentów – obraz księgowy
Dokumenty księgowe Dokumenty księgowe
Ewidencja VAT zakupu Ewidencja VAT zakupu
Klienci Klienci
Operacje kasowe Operacje kasowe
Plan kontnt Plan kontnt

Rozszerzenia stanowiskowe

Licencja podstawowa do programu Rewizor nexo jest dostępna w wersji na jedno lub trzy stanowiska. Istnieje możliwość zakupu rozszerzeń na kolejne stanowiska bez konieczności kupowania oddzielnej licencji.

Rozszerzenie wpływa na cenę e-Abonamentu, jednak podwyższona opłata związana z dodatkowymi stanowiskami zostanie uwzględniona dopiero za kolejny okres obowiązywania e-Abonamentu (nie w trakcie trwającego aktualnie e-Abonamentu).

Zawieszanie i odwieszanie rozszerzeń

Jeśli firma nie korzysta już z wykupionych dodatkowych stanowisk, ma możliwość ich zawieszenia. Opłata za e-Abonament zostanie odpowiednio zmniejszona, jednak dopiero wraz z początkiem kolejnego okresu obowiązywania e-Abonamentu.

Odwieszenie, czyli rezygnacja z zawieszenia i ponowne korzystanie z uprzednio zawieszonych stanowisk wiąże się z opłatą zgodnie z poniższym cennikiem oraz podwyższoną opłatą za e-Abonament. Opłata za e-Abonament zostanie odpowiednio zwiększona dopiero za kolejny okres obowiązywania e-Abonamentu.

 


 
Program Cena za odwieszenie jednego stanowiska
Subiekt nexo 45 zł
Rachmistrz nexo 45 zł
Rewizor nexo 55 zł
Subiekt nexo PRO 65 zł
Rachmistrz nexo PRO 65 zł
Rewizor nexo PRO  85 zł

 Ceny netto*

 

 

Rozszerzenia funkcjonalne

Firmom, które potrzebują dodatkowej funkcjonalności, polecamy system Rewizor nexo PRO. Jest to rozszerzona wersja Rewizora nexo zawierająca wiele ponadstandardowych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest dopasowanie programu do specyficznych potrzeb firmy (m.in. definiowanie własnych pól, raportów, wydruków oraz rozszerzanie funkcjonalności za pomocą Sfery dla Rewizora nexo). 

Posiadacze Rewizora nexo mogą zakupić wersję PRO na preferencyjnych warunkach.

 

 

 

 

 

 

Opis zmian (7.1.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 7.1.0 - 23/07/2015

 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji VAT: VAT-27(1), VAT-7(15), VAT-7K(9), VAT-7D(6), VAT-8(6), VAT-9M(4).
 • Dodano możliwość określenia w definicji schematu dekretacji do VAT, by pobierane kwoty były przeliczane w oparciu o stawkę, do której mają trafić. Pozwoli to, przy odpowiedniej definicji schematu dekretacji, dekretować do VAT kwoty z dokumentu, np. w stawce nieopodatkowane do stawki np. 23%.
 • Dodano możliwość przesyłania terminu płatności dokumentów handlowych w komunikacji on-line i off-line do biura rachunkowego. Dodano również parametr w rozrachunkach umożliwiający tworzenie rozrachunku z terminem płatności pobranym z obrazu księgowego podczas dekretacji automatycznej.
 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu podatnika VAT w systemie VIES z poziomu modułu Klienci.
 • Poprawiono zbiorczą wysyłkę deklaracji PIT-11 na Uniwersalną Bramkę dokumentów - problem pojawiał się, gdy wygenerowana wysyłka posiadała rozmiar większy niż 4 000 znaków.
 • Poprawiono wyznaczanie miesiąca naliczenia/odliczenia podatku VAT w metodzie kasowej, w dekretacji automatycznej dokumentu posiadającego rozrachunek rozliczony wieloma spłatami.
 • W raporcie "Podliczenie VAT" poprawiono wykazywanie korekt związanych z podatkiem naliczonym, w przypadku gdy nieprawidłowo został określony rodzaj zakupu.
 • Poprawiono błąd związany z parametrem automatycznego rozliczania rozrachunków na dekretach księgowych i zapisami na konto magazynu walut.
 • Rozwiązano problem blokowania rozrachunków o typie "należność" przy próbie rozliczania dyspozycją bankową.
 • Rozwiązano problem przywracania domyślnych ustawień rodzajów operacji bankowych oraz rejestru numeracyjnego kompensat.
 • Poprawiono przenoszenie danych z mikroGratyfikanta GT do Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo. Problem występował w wersji 7.0.0.
 • Rozwiązano problem przywracania domyślności wzorców wydruku.
 • Wprowadzono mechanizm naprawiania logicznego uszkodzenia danych klientów, polegającego na możliwym ustawieniu więcej niż jednego opiekuna podstawowego. Uszkodzenie mogło powstawać na bazach danych przeniesionych z systemu InsERT GT do InsERT nexo w wersji poniżej 7.0.0. Naprawa polega na usunięciu znacznika podstawowego opiekuna dla "szefa" (najczęstszy przypadek) lub drugiego w kolejności dodanego opiekuna podstawowego.
 • Poprawiono ustawienie fokusa na polu do wprowadzenia NIP-u/REGON-u w przypadku odczytywania danych z GUS.
 • W Informatorze konta poprawiono wykazywanie waluty na zakładce "Saldo" w przypadku włączenia filtrowania po zapisach walutowych.
 • Umożliwiono tworzenie deklaracji ZUS, w której dane płatnika pobrane są z okna "Moja firma", w przypadku gdy wspólnik i jego osoba współpracująca rozliczani są deklaracją ZUS RCA.
 • Poprawiony błąd powodujący niepowodzenie przeniesienia danych z mikroSubiekta, gdy podmiot źródłowy miał w nazwie cudzysłów.
 • Poprawiono efekt nachodzących na siebie napisów w widżecie aktualizacji pojawiający się podczas pobierania nowej wersji programu.
 • Poprawiono pobieranie danych adresowych klienta z GUS, w przypadku gdy w szablonie klienta zdefiniowane były jakieś domyślne wartości adresowe.

Wersja 7.0.2 - 09/07/2015

 • Poprawiono przenoszenie parametrów księgowych kontrahentów z InsERT GT do istniejącego podmiotu w systemie InsERT nexo. Problem dotyczył kontrahentów, którzy w InsERT GT nie posiadali wypełnionego rodzaju zakupu bądź rodzaju odliczenia, a jednocześnie podana była wartość innego pola, np.: "opis operacji".
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że po restarcie systemu na listach pojawiały się kolumny, które wcześniej zostały ukryte.

Wersja 7.0.1 - 03/07/2015

 • Poprawiono pobieranie kursów walut. W pewnych przypadkach występował problem z połączeniem z serwisem internetowym.
 • Rozwiązano problem podmiany typów wzorców wydruku. Uwaga! Wzorce, które były powielone lub importowane w wersji 7.0.0, po instalacji 7.0.1 będą wymagały ponownego przygotowania.
 • Rozwiązano problem z widocznością wzorców wydruku w konfiguracji.
 • Poprawiono błędne przypisanie opiekunów klientów w podmiotach konwertowanych do wersji 7.0.0. Błąd występował na podmiotach przenoszonych z systemu InsERT GT.

Wersja 7.0.0 - 30/06/2015

 • Dodano deklarację VAT-27(1) obowiązującą od 1 lipca 2015 będącą podsumowaniem dostaw towarów i usług opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia.
 • Dodano obsługę formularzy (bez wysyłki elektronicznej) deklaracji VAT: VAT-7(15), VAT-7K(9). VAT-7D(6), VAT-8(6), VAT-9M(4) obowiązujących od 1 lipca 2015 r.
 • Dodano obsługę zbiorczej wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-11 (wersja 22) na Uniwersalną Bramkę Dokumentów.
 • Dodano możliwość ustawienia dekretacji automatycznej do VAT w taki sposób, by generowane zapisy z wartością zerową były usuwane.
 • Dodano możliwość wprowadzania zapisów VAT w walucie obcej z automatycznym przeliczeniem na walutę PLN. Użytkownik może również sparametryzować ustawienia domyślne w definicji rejestru VAT bądź parametrów księgowych klienta w jakiej walucie i z jakim rodzajem kursu będzie tworzony zapis. W dekretacji automatycznej dokumentów walutowych również tworzony jest zapis walutowy VAT.
 • Dodano mechanizm automatycznego rozliczania rozrachunków podczas dekretacji.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego rozrachunku dla dyspozycji bankowej.
 • W module Rozrachunki dodano możliwość rozliczania operacją bankową (opcja do ustawienia w parametrach rozrachunków).
 • Dodano możliwość domyślnego ustawienia, by program przy dodawaniu klienta korzystał z parametrów ustawień księgowych.
 • Dodano możliwość sprawdzenia on-line danych kontrahenta z rejestru danych REGON zarządzanym przez GUS. Komunikację włącza się w konfiguracji "Pobieranie danych klienta" poprzez aktywowanie wyszukiwarki GUS.
 • Dodano możliwość sprawdzenia on-line statusu kontrahenta, czy jest czynnym podatnikiem VAT. Komunikację włącza się w konfiguracji "Pobieranie danych klienta" poprzez aktywowanie wyszukiwarki VIES
 • Dodano możliwość określenia, czy przy dokonywaniu zapisu księgowego ma być tworzony automatycznie powiązany zapis VAT.
 • Dodano możliwość zbiorczego przypisania konta przeciwstawnego dla zaznaczonej grupy kont w planie kont.
 • Dodano obsługę faktur wewnętrznych, którymi można opisywać np. transakcje wymagające naliczenia podatku VAT niewykazanego na dokumencie źródłowym, jak również np. wystawianych zastępczo dla operacji ciągłych trwających dłużej niż rok.
 • Dodano raport "Informacja zbiorcza" przedstawiający w syntetyczny sposób informacje wskazanego miesiąca dotyczące podatnika takie, jak: przychody, koszty, podatki, dane do przelewów.
 • W konfiguracji "Obsługa typów dokumentów" dla typów dokumentów handlowych zakupowych oraz magazynowych przyjęć zewnętrznych dodano możliwość określenia, którą datę z dokumentu traktować jako datę dokumentu do dekretacji i podobnie, który numer z dokumentu traktować jako numer dokumentu do dekretacji.
 • Dodano obsługę kartoteki księgowej, którą można wykorzystać w planie kont, opartej o zdefiniowane w systemie działy pracownicze. Elementami kartoteki mogą być tylko działy z najwyższego poziomu struktury działów. Uzupełniono również schematy dekretacji o możliwość posłużenia się atrybutami tej kartoteki.
 • Dodano obsługę kartoteki księgowej, którą można wykorzystać w planie kont, opartej o zdefiniowane w systemie grupy cech klientów. Uzupełniono również schematy dekretacji o możliwość posłużenia się atrybutami tej kartoteki.
 • Dodano obsługę kartoteki księgowej, którą można wykorzystać w planie kont, opartej o zdefiniowane w systemie oddziały NFZ. Uzupełniono również schematy dekretacji o możliwość posłużenia się atrybutami tej kartoteki.
 • Dodano obsługę kartoteki księgowej, którą można wykorzystać w planie kont, opartej o zdefiniowane w systemie pojazdy. Uzupełniono również schematy dekretacji o możliwość posłużenia się atrybutami tej kartoteki.
 • Dodano obsługę kartoteki księgowej, którą można wykorzystać w planie kont, opartej o zdefiniowane w systemie składniki płacowe wykorzystywane w umowach o pracę. Uzupełniono również schematy dekretacji o możliwość posłużenia się atrybutami tej kartoteki.
 • Dodano możliwość zbiorczego wystawienia deklaracji: PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-2, PIT-12 oraz raportów wspomagających wyliczenie zaliczki na podatek PIT.
 • Poprawiono generowanie wartości procentowych (np. wartości stawki podatku) w wysyłce elektronicznej deklaracji skarbowej CIT-8 (21).
 • Poprawiono wyliczanie deklaracji skarbowych w przypadku, gdy w polach tekstowych jednoliniowych występował znak Enter.
 • Poprawiono zapisywanie deklaracji ZUS w przypadku, gdy wspólnik (na którego wystawiona była deklaracja ZUS) nie posiadał zdefiniowanego numeru PESEL.
 • Przedłużono okres obowiązywania deklaracji PIT-4R (5) do końca 2015 r.
 • Dodano możliwość wykorzystania wartości pola "Podtytuł dokumentu" w definicjach warunków wyboru i filtrowania schematów dekretacji.
 • Poprawiono czytelność i dodano grupowanie wartości  w polach typu combo -box w definicji schematu dekretacji.
 • Poprawiono dodawanie elementów kartoteki księgowej środków trwałych w przypadku dekretacji automatycznej dokumentów związanych z wartościami materialnymi i prawnymi oraz odwrotnie: poprawiono dodawanie elementów kartoteki księgowej wartości niematerialnych i prawnych w przypadku dekretacji automatycznej dokumentów związanych ze środkami trwałymi.
 • Poprawiono obsługę klawiszy "Zamknij" w podglądzie definicji pozycji schematu dekretacji.
 • Poprawiono powielanie definicji pozycji zapisu złożonego do VAT w schemacie dekretacji.
 • Umożliwiono wykorzystanie wartości związanych z przedpłatami na dokumencie handlowym w definicjach schematów dekretacji.
 • W schematach dekretacji operacji kasowych (wpływ ) oraz raportów kasowych umożliwiono wykorzystanie w definicjach warunków wyboru i filtrowania wartości określającej formę płatności, dla której ustawione zostało rejestrowanie tylko obrotu.
 • Dodano możliwość oznaczania transakcji VAT jako aktywnych bądź nieaktywnych, co pozwala sterować zbiorem dostępnych transakcji podczas wprowadzania zapisów VAT.
 • Na wydruku dokumentu zbiorczej sprzedaży VAT dla wykazu pozycji dodano podsumowanie.
 • Poprawiono filtrowanie w module Ewidencji zakupu dla VAT marża.
 • Poprawiono sortowanie po numerze dokumentu w ewidencjach VAT z alfabetycznego na zbliżony do liczbowego. Sortowanie to uwzględnione zostało również w przypadku ustawienia sortowania w obrębie dnia na "Według numeru dokumentu" w "Parametrach ewidencji VAT".
 • Poprawiono sortowanie wg daty w ewidencjach VAT przy włączonym parametrze sortowania w obrębie dnia "wg numeru dokumentu".
 • Poprawiono wydruk dwuczęściowy rejestru zakupu przy zaznaczonej opcji "Pokaż numer księgowy".
 • Poprawiono wydruki rejestrów VAT dla zapisów z transakcjami innymi niż krajowe w przypadku, gdy podmiot posiadał tylko VATIN (nie posiadał zdefiniowanego numeru NIP).
 • Poprawiono wykazywanie numerów stron w wydrukach dwuczęściowych.
 • W modułach ewidencji VAT zakupu i ewidencji VAT sprzedaży dodano kolumny: "Nazwa podmiotu" oraz "Symbol podmiotu" - domyślnie wyłączone.
 • W raporcie "Podliczenie VAT" wyodrębnione zostały wartości związane z korektą nabyć środków trwałych, z korektą pozostałych zakupów oraz korektą VAT nieterminowych płatności.
 • W związku ze zmianami od 1 lipca 2015 r. w ewidencjonowaniu transakcji związanych z odwrotnym obciążeniem, importem usług oraz dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, w ewidencjach VAT udostępniono kreator pozwalający przełączyć aktywność transakcji VAT na stan do 30 czerwca bądź na stan od 1 lipca. Ułatwi to zakończenie rozliczenia VAT sprzed zmian, jak również ewidencjonowanie zapisów wg bieżących przepisów.
 • W związku ze zmianami prawnymi VAT obowiązującymi od 1 lipca 2015 r. w zakresie dokumentowania operacji dotyczących importu usług, odwrotnego obciążenia oraz dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, rozszerzono słownik transakcji VAT o nowe wartości pozwalające opisywać odpowiednio zapisy na potrzeby nowych wersji deklaracji VAT. Szczegółowe informacje o zmianach obowiązujących od 1 lipca i związanych z nimi zmian w programie przeczytać można w opracowaniu dostępnym z poziomu strony startowej bądź systemu Pomocy programu.
 • Dodano słownik symboli deklaracji dla dyspozycji bankowych.
 • Dodano uzupełnianie pola "Tytułem" podczas dekretacji automatycznej operacji kasowych i bankowych oraz dyspozycji bankowych.
 • Na wydrukach Propozycja kompensaty oraz Kompensata dodano uwzględnianie dokumentu źródłowego.
 • Poprawiono dodawanie rachunków bankowych "Mojej firmy" z poziomu dyspozycji bankowych.
 • Poprawiono domyślne rodzaje rozrachunków tworzonych przy wykonaniu kompensat (dla należności i zobowiązania).
 • Poprawiono domyślne rodzaje rozrachunków we wzorcowym planie kont.
 • Poprawiono działanie opcji "Podłącz rozrachunek" na dekretach księgowych. Problem dotyczył kont nierozrachunkowych.
 • Poprawiono edycję rozrachunków na dekretach księgowych.
 • Poprawiono edycję wyciągów bankowych w przypadku występowania długich numerów.
 • Poprawiono generowanie terminu płatności na nocie odsetkowej.
 • Poprawiono import wyciągów bankowych za dłuższe okresy (np. miesiąc) w bankowości offline.
 • Poprawiono odświeżanie kwoty na operacjach kasowych przy zmianie wartości w sekcji Rozliczenia.
 • Poprawiono sortowanie wg pola "Z rachunku" na dyspozycjach bankowych.
 • Poprawiono ustawienie daty realizacji na dyspozycjach bankowych przy zmianie statusu.
 • Poprawiono ustawienie terminu płatności na rozrachunku powiązanym z ewidencją VAT.
 • Poprawiono widoczność dekretu w dokumentach powiązanych z poziomu rozrachunków.
 • Poprawiono wydruk dyspozycji bankowej do ZUS dla podmiotu zarejestrowanego na biuro rachunkowe, które obsługuje podmiot klienta.
 • Poprawiono wyliczanie zrealizowanych różnic kursowych w przypadku rozliczeń rozrachunków ujętych w zapisach na kontach w dwóch okresach obrachunkowych, bez ujęcia rozrachunków z poprzedniego okresu rozrachunkowego w bilansie otwarcia okresu następnego.
 • Poprawiono wyszukiwanie sesji rozliczeniowych w wyszukiwarce programu.
 • Poprawiono zapisywanie parametrów różnic kursowych.
 • Poprawiono zmianę statusu wyciągu bankowego i jednoczesne dodawanie operacji bankowych.
 • Rozwiązano problem z edycją i usuwaniem klientów z dokumentów: operacja bankowa, wyciąg bankowy oraz raport kasowy.
 • Rozwiązano problem ukrywania menu przy zmianie zakładek w Informatorze klienta.
 • W domyślnym widoku Magazynu walut dodano kolumnę "Konto".
 • W modułach rozrachunkowych dodano kolumnę "Dokument oryginalny" (m.in w opcjach: "Rozlicz", "Rozlicz przez skojarzenie", "Kompensaty").
 • W modułach rozrachunkowych oraz w raporcie Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę i filtr "Wystawił".
 • W raportach finansowych Rozrachunki na dany dzień oraz Wiekowanie rozrachunków dodano kolumnę "Dokument oryginalny".
 • Zaktualizowano wzorzec wydruku dyspozycji bankowej do izb celnych.
 • Dodano uprawnienia użytkowników do uruchamiania poszczególnych produktów.
 • Dodano walidację przy próbie zapisania pustego hasła użytkownika programu.
 • Drobne poprawki w wydrukach list w modułach (format daty, drukowanie kolumn z ikonkami).
 • Poprawiono błąd skutkujący niezapisywaniem się w niektórych przypadkach konfiguracji list.
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający konwersję bazy danych przy logowaniu do serwera SQL sposobem, w którym specyfikuje się nazwę użytkownika i hasło.
 • Program serwisowy. Dodano możliwość odbudowy indeksów w bazie danych.
 • Przyspieszono zakładanie podmiotów demonstracyjnych oraz wprowadzono możliwość tworzenia ich w różnych konfiguracjach produktowych.
 • Rozwiązano problem edycji użytkownika w przypadku podania dwóch różnych haseł.
 • Udostępniono edycję numeru VATIN w danych Mojej firmy po zarejestrowaniu licencji programu na numer NIP.
 • Usunięto niemożność aktualizacji programu na koncie użytkownika Windows z ograniczonymi uprawnieniami.
 • W konfiguracji danych użytkownika programu dodano nową sekcję CRM pozwalającą na ustawienie: domyślnego zastępcy (opiekun dodatkowy), preferowanych godzin pracy (wykorzystywane w planowaniu działań), korzystania z klienta poczty InsERT nexo lub domyślnego klienta systemu operacyjnego, domyślnego koloru dla dodawanych działań.
 • Wydruki list w modułach zostały rozszerzone o wzorzec poziomy.
 • Dodano możliwość podania alternatywnej lokalizacji dla katalogu Deployments, zawierającego binaria programu. Podaje się ją, dodając w windowsowym rejestrze wpis o nazwie "DeploymentsDirectory" i wartości będącej ścieżką do istniejącego docelowego katalogu. Wpis musi się znaleźć w kluczu 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InsERT\InsERT nexo' ('HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\InsERT\InsERT nexo' w systemach 64-bitowych). Binaria programu zostaną zainstalowane w podanej lokalizacji. Pliki z parametrami startu programu (*.InsERT-Launcher) i z zapisanymi ustawieniami interfejsu użytkownika zostaną, jak dotychczas, zapisane w katalogu odpowiedniego użytkownika Windows.
 • Dodano ostrzeżenie o wciśniętym klawiszu Caps Lock podczas ustawiania hasła Szefa.
 • Dodano sprawdzanie, czy w nazwie tworzonego lub dearchiwizowanego podmiotu występują niedozwolone znaki specjalne.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed niepowodzeniem konwersji bazy danych, które mogło mieć miejsce, gdy usunięto ze słownika państw jakiekolwiek pozycje predefiniowane.
 • Zrealizowano pierwszą część zmian mających na celu lepsze korzystanie z podmiotów prezentacyjnych. Wprowadzono podział na zestawy składające się z wyboru programów i dopasowanych do nich danych. W efekcie znacznie skrócono czas tworzenia danych prezentacyjnych.
 • Naprawiono niedziałające uprawnienie  "Zarządzanie słownikiem grup podmiotów" (uprawnienie z grupy "Słowniki").
 • Odblokowano możliwość konwertowania pracownika we wspólnika (moduł Klienci-> Traktuj jako -> Wspólnik). Opcja dostępna jest wyłącznie dla pracownika nieposiadającego żadnych umów.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie przedstawicieli handlowych z poziomu modułu klientów. Dotychczas usuwanie powodziło się jedynie z poziomu edycji danych klienta.
 • Poprawiono walidację numerów VATIN klientów tak, aby nie generowała ona fałszywych alarmów o nieprawidłowościach. Błąd występował dla numerów VATIN przydzielanych organizacjom rządowym w Wielkiej Brytanii.
 • Poprawiono walidację poprawności kontaktów typu strona internetowa w danych klienta. Dotychczas nie można m.in. było stosować znaków "/" w adresie.
 • Poprawiono zawartość filtra "Źródło" w informatorze klienta (zakładka Rozrachunki).
 • Rozbudowano słownik cech klientów o przypisywanie ich do grup. Dzięki temu możliwe jest szersze wykorzystanie słownika - m.in do ustalania relacji z klientem czy też zainteresowań klienta. Aby ułatwić jednoczesne przypisywanie wielu cech, w kontrolce przypisywania cech klienta udostępniona została opcja zaawansowanego dodawania.
 • Uszczelniono przestrzeganie uprawnienia "Zmiana opiekuna klienta na innego niż zalogowany użytkownik". Uprawnienie nie było respektowane podczas wykonywania operacji zbiorczych.
 • W danych klienta wprowadzono możliwość definiowania więcej niż jednego opiekuna.
 • W danych osób fizycznych wprowadzono możliwość określania płci. Dotychczas taka możliwość dostępna była wyłącznie dla pracowników.
 • W edycji danych klienta poprawiono błąd powodujący dublowanie dodawanych notatek. Błąd występował w sytuacji, gdy wpisano treść notatki i bez potwierdzania klawiszem "Enter" zapisywano dane klienta.
 • W kartotece klientów wprowadzono możliwość filtrowania po wielu grupach i cechach.
 • W oknie "Klienci z podobnymi danymi" - jakie jest pokazywane przy próbie zapisu nowego klienta z istniejącym już NIP-em - dodano możliwość przewijania (scrollowania) listy już zapisanych klientów.
 • W sekcji CRM danych klienta wprowadzono nowe możliwości: przypisywania domyślnego scenariusza procesu ofertowego, powitania, tytułu naukowego, istotności klienta (a w przypadku, gdy klient został utracony, także przyczyny utraty), adresu e-mail właściwego do wysyłania ofert oraz określania preferowanych przez klienta godzin kontaktu.
 • Wprowadzono uprawnienia umożliwiające zabranie użytkownikom dostępu do danych klientów innych opiekunów oraz klientów bez opiekuna. Nowe uprawnienia: "Klienci - Dostęp do klientów innych opiekunów" oraz "Klienci - Dostęp do klientów bez opiekunów" zostały przyporządkowane do kategorii "Klienci".
 • Zniesiono ograniczenie, które nie pozwalało na przypisanie przedstawiciela do więcej niż jednej firmy.
 • Poprawiono automatyczną dekretację dokumentów na konta kartotekowe grup asortymentowych w przypadku korzystania w definicji schematu z kontekstu pozycji na dokumencie.
 • Poprawiono generowanie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego okresu, w przypadku gdy w nowym roku obrotowym zmieniono typ numeru analityki wykorzystywanej kartoteki księgowej, np. z typu analityki stałej długości na typ analityki zmiennej długości.
 • Poprawiono przenoszenie BZ jako BO kont kartotekowych w przypadku, gdy analityka kartoteki w poprzednim roku różniła się typem numeru (np. była stałej długości analityki) od typu analityki w kolejnym roku (np. była zmiennej długości analityki) i pod danym numerem analityki istniał już inny element kartoteki.
 • Poprawiono wydruk Bilansu otwarcia, na którym kwota folio w podsumowaniu wykazywana była z precyzją trzech miejsc po przecinku.
 • Poprawiono wykazywanie kont do przeniesienia z bilansu zamknięcia poprzedniego okresu jako bilans otwarcia kolejnego okresu w przypadku kont, których salda były już przenoszone.
 • Poprawiono kolejność dokumentów na wydruku listy zaznaczonych dokumentów księgowych.
 • Skrócono czas zapisu bilansu otwarcia posiadającego dużą liczbę pozycji z kontami rozrachunkowymi.
 • W wydruku dokumentu księgowego dodano wartość bilansową strony Wn i Ma.
 • Zablokowano wykorzystanie opcji "Ujmij w 13-tym miesiącu" w dokumencie Bilansu otwarcia i jego korekt.
 • Do obrazu księgowego dyspozycji bankowej dodano wartości określające typ dokumentu powiązanego (czyli dokumentu, który daną dyspozycję wygenerował) oraz numer dokumentu powiązanego. Wartości te również udostępniono w schemacie dekretacji dyspozycji bankowej w warunku wyboru wykonania schematu oraz definicji wyjątku dla wartości zapisu księgowego.
 • Dodano możliwość kopiowania kwot naliczeń właścicielskich w trybie podglądu danego naliczenia.
 • Dodano możliwość przeniesienia definicji sprawozdań finansowych z Rewizora GT.
 • Dodano możliwość wykorzystania wartości gratisów w schematach dekretacji automatycznej faktur zaliczkowych, w kontekście pozycji na dokumencie.
 • Dodano możliwość zbiorczego wykonania operacji: "Usuń" dla list płac, "Usuń" dla elementów kartoteki księgowej, "Zatwierdź" dla list płac, "Anuluj zatwierdzenie" dla list płac oraz "Usuń" dla wypłat.
 • Dodano pasek postępu wczytywania dokumentów z pliku wymiany, w komunikacji off-line.
 • Na wydruku raportu ZOiS, dla podsumowania dodano mechanizm zmniejszania wielkości czcionki, w przypadku gdy wartość okazałaby się za szeroka w stosunku do szerokości kolumny.
 • Poprawiono działanie pieczęci automatycznych używających przenoszenia kwot z rozbiciem na analityki kartoteki księgowej - nie była uwzględniona wartość zaewidencjonowana na koncie pozostałych elementów kartoteki.
 • Poprawiono działanie uprawnienia zarządzania naliczeniami kosztów eksploatacji pojazdów w przypadku seryjnego rozliczania pojazdów.
 • Poprawiono edycję danych ubezpieczeniowych wspólnika w przypadku, gdy dane wspólnika zostały odebrane w komunikacji on-line bądź off-line od zdalnego nadawcy dokumentów.
 • Poprawiono edycję pól dotyczących deklaracji ZUS: Termin składania deklaracji oraz rodzaj deklaracji dla wspólników, których definicja została przeniesiona z InsERT GT.
 • Poprawiono opisywanie kategorią księgową na podstawie mapowania z kategorii handlowej obrazu księgowego dokumentu typu KFZ.
 • Poprawiono podczas dekretacji z użyciem pieczęci księgowych uzupełnianie kont podrzędnych w przypadku braku ich w definicji pieczęci.
 • Poprawiono problem z uruchomieniem konfiguracji widoku raportu "Zapisy na koncie" w przypadku, gdy zdefiniowany został złożony filtr.
 • Poprawiono sortowanie w obrębie dnia zapisów w raportach VAT.
 • Poprawiono w ewidencjach księgowych sortowanie dokumentów wg numerów, które zostały nadane automatycznie (mechanizmem numeracji).
 • Poprawiono wydajność raportu "Zapisy na kontach" w przypadku wybrania szerokiego zakresu kont oraz okresu.
 • Poprawiono wydajność wyliczania raportu ZOiS w przypadku użycia filtra konta określającego bardzo szeroki zakres kont do wyliczenia.
 • Poprawiono wydruk dowodu wewnętrznego powstałego w wyniku powielenia innego dowodu, w którym zmieniona została specyfikacja na pozycji - nie była wówczas aktualizowana liczba porządkowa pozycji dokumentu.
 • Poprawiono wydruk raportu ZOiS w przypadku podania zakresu obejmującego bardzo dużą ilość kont.
 • Poprawiono wykazywanie podmiotu cesyjnego w obrazie księgowym dokumentów zapłaconych z wykorzystaniem formy płatności cesyjnej, wymagającej wskazania podmiotu cesyjnego w momencie wystawiania dokumentu.
 • Poprawiono wykazywanie wspólnika jako element kartoteki księgowej wspólników, w przypadku gdy dany wspólnik został przekształcony w firmę bądź określono mu inny status niż standardowy.
 • Poprawiono wykazywanie zapisów na konta w informatorze konta księgowego w przypadku wskazania konta analitycznego o zmiennej długości - wykazywane były wówczas również zapisy, których początek numeru analityki był taki sam jak numer wskazanego konta.
 • Poprawiono wykazywanie pracownika jako element kartoteki księgowej pracowników, w przypadku gdy dany pracownik został przekształcony w firmę bądź określono mu inny status niż standardowy.
 • Poprawiono wyliczanie raportu "Podliczenie VAT" w przypadku korzystania z filtru okresu dotyczącego kwartału.
 • Poprawiono wyliczanie raportu "Zapisy na koncie" w przypadku wykorzystania filtra konta księgowego, w którym zakres kont określony został po nazwie konta.
 • Poprawiono zapisywanie danych "Mojej Firmy" w przypadku, gdy wskazana forma prawna wymagała podania właściciela oraz wskazany wspólnik posiadał taki sam NIP jak w danych "Mojej Firmy".
 • Poprawiono  w Informatorze konta księgowego wydajność wyliczania zapisów na kontach analitycznych bardzo dużych kartotek księgowych.
 • Usprawniono wyliczanie sald konta widocznych w nagłówku jego definicji.
 • W definicji schematów dekretacji handlowych dokumentów sprzedaży dodano możliwość odwołania się do pozycji dokumentu o typie "materiał" będącym elementem specyfikacji sprzedawanych usług.
 • W InsTYNK-cie klientów dodano możliwość wyszukiwania po numerze VATIN (numer taki należy podawać z przedrostkiem kraju).
 • W mechanizmie sprawdzania poprawności schematów dekretacji uwzględniono status aktywności transakcji VAT. Jeżeli dana transakcja VAT zostanie ustawiona jako nieaktywna (niewidoczna podczas dodawania zapisów VAT), wówczas schemat dekretacji posiadający w swojej definicji tę transakcję zostanie oznaczony jako niepoprawny.
 • W obrazie księgowym korekty faktury zaliczkowej końcowej w walucie obcej poprawiono wykazywanie kwot VAT sprzed korekty.
 • W obrazie księgowym operacji bankowej, dyspozycji bankowej oraz operacji kasowej, wartości pól "Typ dokumentu powiązanego" i "Numer dokumentu powiązanego" rozszerzono o listę płac oraz rachunek do umowy cywilnoprawnej.
 • W profilu uproszczonym Rachmistrza nexo wyłączono domyślnie widok "Amortyzacji zbiorczych" oraz włączono widok "Wyposażenie".
 • W widoku dowodów wewnętrznych dodano sortowanie w obrębie dnia wg numerów dokumentów w przypadku ustawienia sortowania wg daty.
 • W widoku raportu "Zapisy na koncie" dodano kolumny: "Data dowodu" oraz "Data operacji" (domyślnie wyłączone).
 • Zaktualizowano dane Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (kod dla wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych - 3071).
 • Zmodyfikowano raport Podliczenie VAT pod kątem zmian prawnych obowiązujących od 1 lipca 2015 r. dotyczących ewidencjonowania transakcji związanych z Importem usług, dostawą towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia. Na raporcie tym wyodrębniono sekcję związaną z korektą VAT od nabyć środków trwałych, korektą VAT pozostałych zakupów oraz korektą VAT nieterminowych płatności (złych długów).
 • Poprawiono sortowanie po numerze analityki elementów kartotek księgowych w przypadku wykorzystania analityk o zmiennej długości.
 • Dodano możliwość wpływania na timeouty raportów przy pomocy następującego wpisu w rejestrze: w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT Nexo należy dodać wartość typu DWORD o nazwie ReportsTimeout. Podana liczba oznacza wartość timeout w sekundach. Przy braku tej wartości program przyjmuje wartość timeoutu równą 5 minut, wartość 0 oznacza nieskończoność.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, iż w polach własnych po wyborze liczby całkowitej na listach wyświetlała się błędnie wartość z separatorem dziesiętnym.
 • Poprawiono błąd skutkujący niezapisywaniem się ustawień niektórych elementów interfejsu użytkownika, np. widoczności listy modułów lub ustawień kontekstu biznesowego.
 • Poprawiono błąd skutkujący pozostawaniem w pamięci procesu InsERT nexo po zamknięciu aplikacji.
 • Poprawiono błąd skutkujący zawieszaniem się programu przy dodawaniu większej liczby pozycji na pozycjach dokumentów dla systemów, w których na stałe powiększono lub zmniejszono wielkość tekstu i innych elementów (DPI).
 • Zmieniono działanie programu tak, aby naciśnięcie klawisza Delete w formatce obiektu w trybie podglądu nie kasowało go.
Zapytaj o ten produkt